ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ CAR STORAGE HARDERWIJK B.V.

Dienstverlener: CAR STORAGE HARDERWIJK B.V.

ALGEMEEN
1. De huurovereenkomst tussen CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. en huurder komt tot stand bij het ondertekenen
van het huurcontract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard kennis te hebben genomen
van de algemene voorwaarden.

2. Het opzeggen van de huurovereenkomst dient uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de nieuwe huurtermijn
per mail te worden opgezegd.
-Onderverhuur is niet toegestaan-

3. De voertuigen worden aanvaard voor opslag, wanneer CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. op de hoogte is
gebracht van alle mankementen zoals schade, olie lekkage etc.

4. De afnemer is verplicht het gestalde object minimaal WA+ te verzekeren (brand, diefstal, beschadigingen en
andere zaken).

5. Objecten die op verzoek van afnemer buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald
staan voor risico van de afnemer.

6. CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door brand,
diefstal, beschadigingen of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of
daaraan zijn aangebracht.

7. CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien
dit te wijten is aan grove schuld van CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. of personen in dienst van CAR STORAGE
HARDERWIJK B.V. of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

8. CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze
verzekering is schade aan de gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar
handelen van CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. Dat wil zeggen dat als het niet aantoonbaar is dat CAR STORAGE
HARDERWIJK B.V. aansprakelijk is, dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden.

9. Indien u uw voertuig wenst op te halen, dient u 24 uur van te voren een afspraak te maken. Dit kan
telefonisch of per mail met vermelding van uw naam.

 

BETALING
1. De stalling kosten dienen vooraf te worden voldaan.

2. Bijkomende kosten zoals wassen, poetsen, onderhoud, transport etc. worden gefactureerd als de werkzaamheden
zijn voldaan.

3. Indien de afnemer niet tijdig betaald, is hij rechtswege in verzuim en heeft CAR STORAGE HARDERWIJK B.V.
zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente
vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

4. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incasso kosten kunnen door de dienstverlener op de afnemer
verhaald worden.

5. CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. heeft het recht het object onder zich te houden totdat aan hem het
verschuldigde geheel door afnemer is voldaan.

6. Restitutie van betaling is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stalling voorwaarden zijn wij
gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij word geen stalling geld gerestitueerd.

7. De stalling ruimte is niet overdraagbaar als de afnemer zijn object tijdens de stallingperiode verkoopt, in
overleg zijn er mogelijkheden.

8. Na afloop van de overeengekomen huurperiode zoals in de huurovereenkomst omscheven is, is CAR
STORAGE HARDERWIJK B.V. gerechtiged de huurprijs aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor
gezinsconsumptie indien een nieuwe huurperiode word overeengekomen.

Uw gegevens worden naar beste weten beschermd en niet gedeeld met derden voor commerciële
doeleinden om uw privacy te waarborgen.

Het betreden van CAR STORAGE HARDERWIJK B.V. en het daarbij behorende terrein is geheel op
eigen risico.

Car Storage Harderwijk
Pascalstraat 6
3846 AM, Harderwijk

Tel: 06 1075 5568
E-mail: info@carstorageharderwijk.nl
Website: carstorageharderwijk.nl

CAR STORAGE
H A R D E R W I J K Veilig & vertrouwd

* alle prijzen zijn excl. BTW